Statut

Na osnovu čl.33 Zakona o manjinskim pravima i slobodama (Sl.list RCG br.31/06,51/06 i 38/07) i čl.21 Pravila za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice (Sl.list CG...),Hrvatski savjet u Crnoj Gori donio  je

 

                                                                 S  T  A  T  U  T

                                                HRVATSKOG SAVJETA U CRNOJ GORI

                                                               1.OPŠTE ODREDBE

                                                                         čl.1

 Ovim Statutom utvrđuje se pojam, nadležnost,organizovanost i područje rada Hrvatskog savjeta u Crnoj Gori . 

                                                                          čl.2

Savjet je tijelo izabrano na temelju dobrovoljnosti, proporcionalnosti i demokratičnosti i predstavlja najveće zastupničko tijelo hrvatske nacionalne manjine koja živi na teritoriji  Crne Gore.         

     2. NAZIV I SJEDIŠTE

                                                                          čl.3

Naziv  Savjeta je: “HRVATSKI SAVJET U CRNOJ GORI”.

Naziv Savjeta na hrvatskom jeziku je:“HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U CRNOJ GORI“.

Naziv  Savjeta na engleskom jeziku je :“CROATIAN COUNCIL OF (IN) MONTENEGRO”

Sjedište Savjeta  je u  Tivtu  , adresa Donja Lastva...

Savjet zastupa Predsjednik/ca Savjeta,odnosno osoba koju ovlasti predsjednik/ca Savjeta.

                                                                          čl.4

Savjet ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u evidenciju Ministarstva za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

                                                                           čl.5

Savjet ima pečat okruglog oblika promjera 30mm ,po čijem obodu je latinicom ispisan  naziv na crnogorskom, hrvatskom i engleskom jeziku Crne Gore, u sredini hrvatski grb, a ispod“Tivat“.

Savjet ima štambilj promjera 30 x 20 mm, koji sadrži naziv ,oznaku za broj i datum.

3. CILJEVI I  DJELATNOST

                                                                            čl.6

Cilj Savjeta je očuvanje ,zaštita i promovisanje interesa hrvatske   manjine u Crnoj Gori u skladu sa Ustavom , Zakonom i drugim propisima Crne Gore,kao i međunarodnim propisima  iz oblasti ljudskih i manjinskih prava.

                                                                             čl.7

 Savjet :

-          predstavlja i zastupa manjinu

-          podnosi prijedlog državnim organima,organima lokalne uprave i javnim službama za unapređenje i razvoj prava manjina i njihovih pripadnika

-          podnosi inicijativu Predsjedniku Države da zakon kojim se narušavaju prava manjina i njihovih pripadnika ne proglasi

-          uečestvuje u planiranju i osnivanju vaspitno –obrazovnih institucija

-          daje mišljenje na predmetne programe koji izražavaju posebnost manjina

-          predlaže upis određenog broja studenata na Univerzitet Crne Gore

-          pokreće inicijativu za izmjenu propisa i drugih akata kojima se uređuju prava pripadnika manjina

-          vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom

 

4. IZBOR ČLANOVA SAVJETA 

                                                                            čl.8

Mandat članova Savjeta traje 4 godine.

Izbor članova Savjeta vrši se na elektorskoj Skupštini u skladu sa pravilima koja propisuje  Ministarstvo

za zaštitu ljudskih i manjinskih prava.

Ukoliko u toku trajanja mandata ,prestane  funkcija članu po funkciji,mandat naslijeđuje novoimenovani član po funkciji.

Sazivanje vanredne elektorske Skupštine može zatražiti natpolovična većina članova aktuelnog saziva Savjeta-9 (devet), odnosno natpolovična većina elektora koji su izabrali aktuelni saziv Savjeta 

Ukoliko se na  vanrednoj elektorskoj skupštini izvrši izbor novih članova Savjeta,prestaje mandat ranije izabranim članovima.

                                                         5. PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

                                                                           čl.9

Prava   članova Savjeta su:

-          da sudjeluje u radu Savjeta i doprinosi ostvarivanju njegovih ciljeva i zadataka

-          da bira i bude biran u radna tijela Savjeta

-          da bude informisan o radu Savjeta

-          da prisustvuje sjenicama radnih tijela čiji nije član ,bez prava odlučivanja

 

Obaveze članova Savjeta

-          da se pridržava odredbi ovog Statuta i i drugih akata koje donosi Savjeta

-          da čuva i podiže ugled Savjeta

-          da aktivno učestvuje u radu Savjeta i radnih tijela.

 

Članovi Savjeta su odgovorni za svoj rad.

                                                                           čl.10

Članovi Savjeta, za  svoje dužnosti koje obavljaju u radu Savjeta mogu imati odgovarajuću naknadu.

                                                                           čl.11

Članu Savjeta prestaje mandat :

-     prestankom funkcije  člana po funkciji

-          ako podnese ostavku

-          ako  je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na kaznu zatvora dužem od 6mjeseci

-          gubitkom biračkog prava

-          smrću                                                                     

                                                              6. RAD   SAVJETA

                                                                          čl.12

 Savjet ima 17 članova.

Savjet može pravovaljano odlučivati ako je prisutno  najmanje 9 članova Savjeta ,a odlučuje po pravilu javno većinom glasova prisutnih članova, ili tajno kada to nalažu specifične okolnosti i pitanja o kojima se donose odluke.

                                                                           čl.13

Savjet saziva Predsjednik/ca pisanim pozivom najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice,prijedlog dnevnog reda sa materijalima o pitanjima koja su na dnevnom redu.

U hitnim slučajevima sjednica Savjeta se može sazvati i u kraćem roku uz pisano obrazloženje.

Ukoliko Predsjednik/ca iz neopravdanih razloga ne sazove sjednicu,sjednicu Savjeta može sazvati 1/3 članova  .

Sjednice Savjeta se održavaju po potrebi ,a najmanje jednom u tri mjeseca.

                                                                              čl.14

U slučaju da Savjet ne može obezbijediti kvorum radi donošenja važne odluke čije se donošenje ne može odložiti iz razloga poštovanja rokova,odluku može donijeti Izvršni odbor, koju na  narednoj sjednici dostavlja Savjetu .

                                                                               čl.15

 Savjet:

-donosi Statut

-donosi Program rada

-donosi  Fin.plan i završni račun

-donosi Poslovnik o svom radu

-donosi odluku o imenovanju članova radnih tijela

-donosi odluku o prestanku mandata člana Savjeta

-određuje osobe zadužene za materijalno i fin.poslovanje.

-donosi odluku o određivanju naknade za rad članova Savjeta

-odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja Savjeta

-bira i razriješava Predsjednika/cu ,Potpredsjednike/ce i Sekretara/ku  Savjeta

-bira člana/ove Izvršnog odbora

-bira člana u Upravnom odboru Fonda za manjine

-razmatra i usvaja izvještaje radnih tijela koje bira i imenuje

- odlučuje o drugim pitanjima koja su vezana za djelatnost Savjeta u skladu sa Zakonom

                                                                           čl.16

 Organi  Savjeta su:

- Predsjednik/ ca ,

- Potpredsjenici/ce

- Sekretar /ka

- Izvršni odbor 

                                                                          čl.17

Sva  pitanja u vezi načina rada Savjeta koja nisu regulisana ovim Satutom  regulišu se Poslovnikom o radu Savjeta.                                                                 

                                               7. PREDSJEDNIK/CA – POTPREDSJEDNICI/CE

                                                                          čl.18

Savjet  ima dva Potpredsjednika/ce.

Predsjednika/cu  i  Potpredsjednici/ce Savjeta biraju se tajnim glasanjem,većinom od ukupnog broja članova Savjeta.

Prijedlog za izbor Predsjednika/ce i  Potpredsjednike/ce može dati najmanje 5 članova Savjeta

                                                                           čl.19

Predsjednik/ca Savjeta:

-predstavlja i zastupa Savjeta

-saziva sjednice i predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama 

-provodi odluke i zaključke 

-podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Savjeta

-potpisuje opšte i dr.akte koje donosi Savjeta

-potpisuje finan.dokumentaciju i nalogodavac je financijskog plana 

-usklađuje saradnju s vijećima drugih manjina

-brine o javnosti rada   i ostvarivanju ciljeva Savjeta

-raspisuje izbore za članove Savjeta nakon isteka mandata

- vrši neophodnu komunikaciju sa drugim institucijama u državi i van nje

-obavlja i druge poslove koje mu se stavljaju u nadležnost po osnovu ovog Statuta,Zakona ili  drugog propisa                         

                                                                        čl.20

Predsjednik/ca Savjeta za svoj rad odgovara Savjetu.

Predsjednik/ca je odgovoran/na za pravilan i zakonit rad Savjeta.

Predsjednik/ca Savjeta može se razriješiti dužnosti odlukom   za koju je glasala većina od ukupnog broja članova Savjeta , a  na prijedlog natpolovične većine članova Savjeta.

Izbor novog predsjednika izvršit će se u roku od 30 dana od dana razrješenja.

                                                                        čl.21

Potpredsjednici /ce pomažu Predsjedniku/ci u obavljanju njegovih/njenih dužnosti te obavljaju poslove iz  njegovog/njenog djelokruga za koje ih on/ona ovlasti.

Za Potpredsjednike/ce Savjeta primjenjivat će se ostale odredbe koje  važe za Predsjednika/cu Savjeta.

                                                               8. SEKRETAR/ KA

                                                                         čl.22

Sekretar/ka Savjeta:

-obavlja stručne i administrativne poslove u Savjeta.

-učestvuje u pripremi sjednica Savjeta zajedno sa predsjednikom Savjeta

-stara se o blagovremenom informisanju članova Savjeta o svim pitanjima koja se tiču rada Savjeta.

-koordinira rad Savjeta sa drugim sličnim institucijama i organizacijama

- stara se o izradi zapisnika i uz Predsjednika potpisuje zapisnik

Sekretar/ka  za svoj rad odgovara Savjetu.

Prijedlog za izbor Sekretara/ke daje Predsjednik Savjeta.

Sekretar/ka se može  razriješiti dužnosti odlukom Savjeta na prijedlog natpolovične većine članova Savjeta.

                                                                    9. IZVRŠNI ODBOR

                                                                              čl.23

Izvšni odbor ima 5 članova.

Mandat članova Izvršnog odbora traje koliko i mandat Savjeta.

Izvšni odbor  predstavlja izvršno,operativno i koordinacionalno tijelo Savjeta , koje po dužnosti čine Predsjednik, Potpredsjednici/ ce  i Sekretar,a  jednog člana bira Savjet iz  reda svojih članova.

Predsjenik/ca Savjeta je ujedno i Predsjednik/ca Izvršnog odbora.                                             

                                                                              čl.24

Izvršni odbor radi u sjednicama za čiji rad je neophono obezbijediti većinu članova.

U slučaju kada Izvršni odbor donosi odluku shodno čl.14 ovog Statuta ,odluka se donosi većinom od ukupnog broja članova odbora.

                                                                               čl.25

Izvršni odbor :

-priprema sjednice Savjeta

-donosi Poslovnik o svom radu

-priprema prijedloge za donošenje ili izmjenu svih vrsta akata koje usvaja Savjet

-formira prijedloge za izbor radnih tijela

-obavlja sve aktivnosti između zasijedanja Savjeta

-usmjerava rad i utvrđuje poslove Stručne Službe

-koordinira rad radnih tijela Savjeta

-stara se o javnosti rada Savjeta                                                             

                                                                   10. RADNA TIJELA

                                                                             čl.26                           

Temeljni oblik u organizovanju rada Savjeta su stalna i privremena radna tijela.

Stalna radna tijela su Odbori,a privremena mogu biti Odbori i Komisije.

Član Savjeta može biti član najviše tri stalna radna tijela.

Članovi Odbora mogu biti lica koja po zvanju i stručnosti odgovaraju oblastima za koja se Odbori formiraju ,a nisu iz redova članova Savjeta.

Sastav,nadležnost  i način rada radnih tijela utvrđuje se posebnom odlukom Savjeta.

                                                                             čl.27

 Savjet obrazuje stalna radna tijela:

- Odbor za Statut i propise

- Odbor za Budžet i finansije

- Odbor za kulturu i prosvjetu

- Odbor za sport i mlade

- Odbor za vjerska i tradicionalna pitanja

- Odbor za nauku i informatiku

- Odbor za odnose sa Hrvatima u RH i okolnim zemljama

 

                                                             11. STRUČNA SLUŽBA                                                                    

                                                                          čl.28

Za obavljanje stručnih administartivnih ,financijskih,tehničkih i drugih poslova, za svoje potrebe  Savjet

 može osnovati Stručnu službu.

Poslovi u Stručnoj Službi se mogu obavljati prifesionalno.

Posebnim aktom  Savjet uređuje sva pitanja vezana za osnivanje,djelovanje uključujući i prava i odgovornosti zaposlenih.

 

                                                            12. FINANSIRANJE I IMOVINA

                                                                            čl.29

Finansiranje rada Savjet vrši se iz slijedećih izvora:

-osiguranjem sredstava iz državnog Budžeta

-sredstava Budžeta lokalne samouprave

-sredstava Fonda za manjine

-sredstava dobivenih od strane međunarodnih institucija i organizacija,

-donacijama

-poklonima

-ostalim prihodima u skladu sa zakonom

                                                                            čl.30

 Savjet je neprofitna organizacija koja za svoje obaveze odgovara svom svojom imovinom.

 Savjet ima svoj žiro račun.

                                                                            čl.31

Imovinu Savjeta čine stvari i prihodi koje   ostvari od donacija ,poklona ,redovnog finansiranja kao i od sredstava dobivenih od strane međunarodnih organizacija koje podupiru rad Savjeta.

Imovina Savjeta se može koristiti samo za djelatnost i poslove od značaja za pripadnike manjine utrvrđene Programom rada hrvatske manjine.

                                                                             čl.32

Savjet upravlja imovinom u skladu sa propisima o materijalnom i finansijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se finansijskim planom.

Po završetku godine za koju se donosi Finansijski plan ,sastavlja se završni račun.    .

                                                                      13. JAVNOST RADA

                                                                               čl..33

Rad Savjeta je javan.

Predstavnici sredstava javnog informisanja mogu prisustvovati sjednicama Savjeta i izvještavati javnost o radu Savjeta .

Za ostvarivanje načela javnosti brine se Predsjednik/ca Savjeta.

Radi ostvarivanja javnosti rada ,Savjet može izdavati publikacije i biltene.

 

                                                                   14. ZAVRŠNE ODREDBE

                                                                               čl.  34

Statut  je najveći pravni akt i svi ostali akti moraju biti u skladu sa odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Savjet.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti najmanja 5 članova Savjeta.

Za promjenu Statuta se primjenjuju pravila koja se odnose za njegovo donošenje.

                                                                               čl.35

Jedinstven tekst ovog Statuta donosi se i primjenjuje na crnogorskom i hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

                                                                               čl.36

   Statut stupa na snagu  osmog dana od dana donošenja.

                                                                                                       Predsjednik

Tivat, 10. 7. 2013.

                                                                                                     ______________

                                                                                                    Zvonimir Deković

Share/Save