Statut

Na osnovu čl.33 Zakona o manjinskim pravima i slobodama (Sl.list RCG br.31/06,51/06 i 38/07), Savjet hrvatske manjine Crne Gore, na sjednici održanoj dana 21.04. 2008g. donio je

STATUT

SAVJETA HRVATSKE MANJINE CRNE GORE

l. OPŠTE ODREDBE

čl.1

Ovim Statutom utvrđuje se pojam, nadležnost, organiziranost i područje rada, Savjeta hrvatske manjine Crne Gore.

čl. 2

Savjet je tijelo izabrano na temelju dobrovoljnosti, proporcionalnosti i demokratičnosti i predstavlja najveće zastupničko tijelo hrvatske manjine koja živi na teritoriji Crne Gore.

2. NAZIV I SJEDIŠTE

čl. 3

Naziv Savjeta je: “SAVJET HRVATSKE MANJINE CRNE GORE”

Naziv Savjeta na engleskom jeziku je :“COUNCIL OF CROATIAN ETHNIC MINORITY OF MONTENEGRO”
Sjedište Savjeta je u Tivtu , adresa
Savjet zastupa Predsjednik/ca Savjeta,odnosno osoba koju ovlasti predsjednik/ca Savjeta.

čl. 4

Savjet ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u evidenciju Ministarstva za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

čl. 5

Savjet ima pečat okruglog oblika promjera 30mm ,po čijem gornjem obodu je latinicom,ispisan naziv: Savjet hrvatske manjine Crne Gore, u donjem Tivat, a u sredini hrvatski grb.
Savjet ima štambilj promjera 30 x 20 mm, koji sadrži naziv, oznaku za broj i datum.

3. CILJEVI I DJELATNOST

čl. 6

Cilj Savjeta je očuvanje, zaštita i promovisanje interesa hrvatske manjine u Crnoj Gori u skladu sa Ustavom , Zakonom i drugim propisima Crne Gore,kao i međunarodnim propisima iz oblasti ljudskih i manjinskih prava.

čl. 7

 

Savjet:
- predstavlja i zastupa manjinu
- podnosi prijedlog državnim organima,organima lokalne uprave i javnim službama za unapređenje i razvoj prava manjina i njihovih pripadnika
- podnosi inicijativu Predsjedniku Države da zakon kojim se narušavaju prava manjina i njihovih pripadnika ne proglasi
- učestvuje u planiranju i osnivanju vaspitno -obrazovnih institucija
- daje mišljenje na predmetne programe koji izražavaju posebnost manjina
- predlaže upis određenog broja studenata na Univerzitet Crne Gore
- pokreće inicijativu za izmjenu propisa i drugih akata kojima se uređuju prava pripadnika manjina
- vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom

4. IZBOR ČLANOVA SAVJETA

čl. 8

Mandat članova Savjeta traje 4 godine.
Izbor članova Savjeta vrši se na elektorskoj Skupštini u skladu sa pravilima koja propisuje Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava.
Ukoliko u toku trajanja mandata ,prestane funkcija članu po funkciji,mandat naslijeđuje novoimenovani član po funkciji.
Vanredna elektorska Skupština se zaziva na način i po postupku koje propisuje Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava.
Ukoliko se na vanrednoj elektorskoj skupštini izvrši izbor novih članova Savjeta,prestaje mandat ranije izabranim članovima.

5. PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

čl. 9

Prava članova Savjeta su:
- da sudjeluje u radu Savjeta i doprinosi ostvarivanju njegovih ciljeva i zadataka
- da bira i bude biran u radna tijela Savjeta
- da bude informisan o radu Savjeta
- da prisustvuje sjenicama radnih tijela čiji nije član ,bez prava odlučivanja
Obaveze članova Savjeta
- da se pridržava odredbi ovog Statuta i i drugih akata koje donosi Savjeta
- da čuva i podiže ugled Savjeta
- da aktivno učestvuje u radu Savjeta i radnih tijela

čl. 10

Članovi Savjeta, za svoje dužnosti koje obavljaju u radu Savjeta mogu imati odgovarajuću naknadu.

čl. ll

Članu Savjeta prestaje mandat:
- prestankom funkcije člana po funkciji
- ako podnese ostavku
- ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na kaznu zatvora dužem od 6 mjeseci
- gubitkom biračkog prava
- smrću

6. RAD SAVJETA

čl. 12

Savjeta ima 17 članova.
Savjet može pravovaljano odlučivati ako je prisutno najmanje 9 članova Savjeta ,a odlučuje javno većinom glasova prisutnih članova, ukoliko Statutom nije drugačije određeno.

čl. 13

Savjet saziva Predsjednik/ca pisanim pozivom najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice,prijedlog dnevnog reda sa materijalima o pitanjima koja su na dnevnom redu.
U hitnim slučajevima sjednica Savjeta se može sazvati i u kraćem roku uz pisano obrazloženje.
Ukoliko Predsjednik/ca iz neopravdanih razloga ne sazove sjednicu,sjednicu Savjeta može sazvati 1/3 članova .
Sjednice Savjeta se održavaju po potrebi ,a najmanje jednom u tri mjeseca.

čl. 14

U slučaju da Savjet ne može obezbijediti kvorum radi donošenja važne odluke čije se donošenje ne može odložiti iz razloga poštovanja rokova,odluku može donijeti Izvršni odbor, koju na narednoj sjednici dostavlja Savjetu .

čl. 15

 

Savjet:
- donosi Statut
- donosi Program rada
- donosi Fin.plan i završni račun
- donosi Poslovnik o svom radu
- donosi odluku o imenovanju članova radnih tijela
- donosi odluku o prestanku mandata člana Savjeta
- određuje osobe zadužene za materijalno i fin.poslovanje.
- donosi odluku o određivanju naknade za rad članova Savjeta
- odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja Savjeta
- bira i razrješava Predsjednika/cu ,Potpredsjednike/ce i Sekretara/ku Savjeta
- bira člana/ove Izvršnog odbora
- bira člana u Upravnom odboru Fonda za manjine
- razmatra i usvaja izvještaje radnih tijela koje bira i imenuje
- odlučuje o drugim pitanjima koja su vezana za djelatnost Savjeta u skladu sa Zakonom

čl.16

Organi Savjeta su:
- Predsjednik/ ca,
- Potpredsjenici/ce
- Sekretar /ka
- Izvršni odbor

čl. 17

Sva pitanja u vezi načina rada Savjeta koja nijesu regulisana ovim Statutom regulišu se Poslovnikom o radu Savjeta.

7. PREDSJEDNIK/CA - POTPREDSJEDNICI/CE

čl. 18

Savjet ima dva Potpredsjednika/ce.
Predsjednika/cu i Potpredsjednici/ce Savjeta biraju se tajnim glasanjem,većinom od ukupnog broja članova Savjeta.
Prijedlog za izbor Predsjednika/ce i Potpredsjednike/ce može dati najmanje 5 članova Savjeta

čl.19

Predsjednik/ca Savjeta:
- predstavlja i zastupa Savjeta
- saziva sjednice i predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama
-provodi odluke i zaključke
-podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Savjeta
-potpisuje opšte i dr.akte koje donosi Savjeta
-potpisuje finan.dokumentaciju i nalogodavac je financijskog plana
-usklađuje saradnju s vijećima drugih manjina
-brine o javnosti rada i ostvarivanju ciljeva Savjeta
-raspisuje izbore za članove Savjeta nakon isteka mandata
- vrši neophodnu komunikaciju sa drugim institucijama u državi i van nje
-obavlja i druge poslove koje mu se stavljaju u nadležnost po osnovu ovog Statuta,Zakona ili drugog propisa

čl.20

Predsjednik/ca Savjeta za svoj rad odgovara Savjetu.
Predsjednik/ca je odgovoran/na za pravilan i zakonit rad Savjeta.
Predsjednik/ca Savjeta može se razriješiti dužnosti odlukom za koju je glasala većina od ukupnog broj članova Savjeta , a na prijedlog 1/3 svih članova .
Izbor novog predsjednika izvršit će se u roku od 30 dana od dana razrješenja.

čl.21

Potpredsjednici /ce pomažu Predsjedniku/ci u obavljanju njegovih/njenih dužnosti te obavljaju poslove njegovog/njenog djelokruga za koje ih on/ona ovlasti.
Za Potpredsjednike/ce Savjeta primjenjivat će se ostale odredbe koje važe za Predsjednika/cu Savjeta.

8. SEKRETAR/ KA

čl. 22

Sekretar/ka Savjeta:
- obavlja stručne i administrativne poslove u Savjeta.
- učestvuje u pripremi sjednica Savjeta zajedno sa predsjednikom Savjeta
- stara se o blagovremenom informisanju članova Savjeta o svim pitanjima koja se tiču rada Savjeta, --- koordinira rad Savjeta sa drugim sličnim institucijama i organizacijama
- stara se o izradi zapisnika i uz Predsjednika potpisuje zapisnik
Sekretar/ka za svoj rad odgovara Savjetu.
Prijedlog za izbor Sekretara/ke daje Predsjednik Savjeta.
Sekretar/ka se može razriješiti dužnosti odlukom Savjeta na prijedlog 1/3 svih članova Savjeta.

9. IZVRŠNI ODBOR

čl. 23

Izvršni odbor ima 5 članova.
Mandat članova Izvršnog odbora traje koliko i mandat Savjeta.
Izvršni odbor predstavlja izvršno,operativno i koordinacionalno tijelo Savjeta , koje po dužnosti čine Predsjednik, Potpredsjednici/ ce i Sekretar,a jednog člana bira Savjet iz reda svojih članova. Predsjenik/ca Savjeta je ujedno i Predsjednik/ca Izvršnog odbora.

čl. 24

Izvršni odbor radi u sjednicama za čiji rad je neophono obezbijediti većinu članova.
U slučaju kada Izvršni odbor donosi odluku shodno čl.14 ovog Statuta ,odluka se donosi većinom od ukupnog broja članova odbora.

čl. 25

Izvršni odbor:
-priprema sjednice Savjeta -donosi Poslovnik o svom radu
-priprema prijedloge za donošenje ili izmjenu svih vrsta akata koje usvaja Savjeta
-formira prijedloge za izbor radnih tijela
-obavlja sve aktivnosti između zasjedanja Savjeta
-usmjerava rad i utvrđuje poslove Stručne Službe
-koordinira rad radnih tijela Savjeta
-stara se o javnosti rada Savjeta

10. RADNA TIJELA

čl. 26

Temeljni oblik u organizovanju rada Savjeta su stalna i privremena radna tijela.
Stalna radna tijela su Odbori,a privremena mogu biti Odbori i Komisije.
Član Savjeta može biti član najviše dva stalna rađana tijela.Članovi Izvršnog odbora ne mogu biti članovi radnih tijela.
Članovi Odbora mogu biti lica koja po zvanju i stručnosti odgovaraju oblastima za koja se Odbori formiraju ,a nisu iz redova članova Savjeta.
Sastav,nadležnost i način rada radnih tijela utvrđuje se posebnom odlukom Savjeta.

čl. 27

Savjet obrazuje stalna radna tijela:
- Odbor za Statut i propise
- Odbor za Budžet i finansije
- Odbor za programska pitanja
- Odbor za odnose sa Savjetima drugih manjina
- Odbor za kulturu ,prosvjetu i vjerska pitanja

11. STRUČNA SLUŽBA

čl. 28

Za obavljanje stručnih administrativnih ,financijskih,tehničkih i drugih poslova, za svoje potrebe Savjet može osnovati Stručnu službu.
Poslovi u Stručnoj Službi se mogu obavljati profesionalno.
Posebnim aktom Savjet uređuje sva pitanja vezana za osnivanje,djelovanje uključujući i prava i odgovornosti zaposlenih.

12. FINANSIRANJE I IMOVINA

čl. 29

Finansiranje rada Savjet vrši se iz slijedećih izvora:
-osiguranjem sredstava iz državnog Budžeta
-sredstava Budžeta lokalne samouprave -sredstava Fonda za manjine
-sredstava dobivenih od strane međunarodnih institucija i organizacija,
-donacijama
-poklonima
-ostalim prihodima u skladu sa zakonom

čl. 30

Savjet je neprofitna organizacija koja za svoje obaveze odgovara svom svojom imovinom.
Savjet ima svoj žiro račun.

čl. 31

Imovinu Savjeta čine stvari i prihodi koje ostvari od donacija ,poklona ,redovnog finansiranja kao i od sredstava dobivenih od strane međunarodnih organizacija koje podupiru rad Savjeta.
Imovina Savjeta se može koristiti samo za djelatnost i poslove od značaja za pripadnike manjine utvrđene Programom rada hrvatske manjine.

čl. 32

Savjet upravlja imovinom u skladu sa propisima o materijalnom i finansijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se finansijskim planom.
Po završetku godine za koju se donosi Finansijski plan ,sastavlja se završni račun. .

13. JAVNOST RADA

čl. 33

Rad Savjeta je javan.
Predstavnici sredstava javnog informisanja mogu prisustvovati sjednicama Savjeta i izvještavati javnost o radu Savjeta.
Za ostvarivanje načela javnosti brine se Predsjednik/ca Savjeta.
Radi ostvarivanja javnosti rada ,Savjet može izdavati publikacije i biltene.

14. ZAVRŠNE ODREDBE

čl. 34

Statut je najveći pravni akt i svi ostali akti moraju biti u skladu sa odredbama Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Savjet.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti najmanja 5 članova Savjeta.
Za promjenu Statuta se primjenjuju pravila koja se odnose za njegovo donošenje.

čl. 35

Jedinstven tekst ovog Statuta donosi se i primjenjuje na crnogorskom i hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

čl. 36

Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

U Tivtu


Predsjedavajući Konstitutivnom sjednicom Savjeta

Share/Save