O Vijeću

21. PROSINCA 2007. UTEMELJENO JE HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U CRNOJ GORI

 • FORMIRANJE VIJEĆA

Nakon donošenja Zakona o zaštiti nacionalnih manjina, travnja 2006. godine, Vlada Crne Gore je usvojila Pravila za sazivanje prve elektorske Skupštine koja su obvezivala sve manjinske zajednice na formiranje Savjeta-Vijeća.

Elektorska Skupština je odžana 21. prosinca 2007. Godine u Tivtu, na kojoj se odazvalo 70 elektora. Skupštini su nazočili i predstavnici Ministarstva za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore, viši savjetnik za pravne poslove Gazmend Cuca i sekretar Orhan Šahmanović.

Od 17 članova Hrvatskog nacionalnog vijeća četiri člana Vijeća su postala po funkciji: Božo Nikolić, zastupnik u crnogorskom parlamentu, Marija Vučinović, predsjednica parlamentarne stranke HGI, Miroslav Franović, predsjednik odborničkog kluba HGI u Tivtu i Josip Gržetić, predsjednik odborničkog kluba HGI u Kotoru.

Tajnim glasovanjem odabrani su ostali članovi Vijeća.

 • ČLANOVI VIJEĆA:
 1. Božo Nikolić
 2. Marija Vučinović
 3. Miroslav Franović
 4. Josip Gržetić
 5. Zvonko Deković
 6. Mato Marović
 7. Mato Krstović
 8. Miroslav Marić
 9. Vladimir Medović
 10. Ljerka Dragičević
 11. Nikola Čučić
 12. Nenad Grgurević
 13. Ivan Ilić
 14. Slavko Dabinović
 15. Selma Krstović
 16. Ljerka Sindik
 17. Ilija Bijelić

 

Članak iz Hrvatskog glasnika br. 34

"Prije pet godina, 15. prosinca 2002. godine u Saveznoj Republici Jugoslaviji utemeljeno je Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji. Iako je Crna Gora bila članica državne zajednice, izglasani Zakon o pravima manjina i etničkih grupa u Saveznoj Republici Jugoslaviji nije prihvaćen od crnogorske Vlade, kao što nisu prihvaćeni ni drugi zakoni. Tako je hrvatska naciona­lna manjina u Crnoj Gori ostala uskraćena pogodnosti koje je taj zakon garantirao manjina ma u SRJ. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, lojalno politici Crne Gore, nije prihvatilo poziv da učestvuje na elektorskoj Skupštini u Beogradu, pa su iza brani članovi HNV-a bili samo iz Zajednice Hrvata Srbije. U Crnoj Gori se dugo čekalo na donošenje Zakona o zaštiti manjina, obzirom na naciona­lne specifičnosti i na još nerije­šeno pitanje većinskog naroda. Zakon je izglasan u crnogor­skom parlamentu travnja 2006. godine, mjesec prije ra­spisivanja referenduma za osa­mostaljenje Crne Gore. Članom 33. Zakona predviđe­no je da se u određenom roku osnuju manjinski Savjeti. Spo­rost u donošenju Ustava, pro­longirala je i ovu zakonsku obvezu. Zalaganjem Minist­arstva za zaštitu prava manji­na, Vlada je usvojila Pravila za sazivanje prve elektorske Skupštine, koja su obvezivala sve manjinske zajednice na for­miranje Savjeta-Vijeća. Hrvatska zajednica je odmah reagirala, rukovodne strukture Hrvatske građanske inicijative i HGDCG su dogovorile datum sazivanja elektorske Skupštine i započeli proces prikupljanja potpisa od strane pripadnika hrvatske zajednice (30 potpisa za jednog elektora). Do 15. pro­sinca, kada je bio posljednji rok za predaju lista Ministar­stvu, osigurano je i verificirano 70 elektora, što je garantiralo uspješan rad Skupštine.

Elektorska skupština je odr­žana 21. prosinca u Tivtu, a odazvalo se 70 elektora. Nazočni su bili i predstavnici Ministarstva za zaštitu ljud­skih i manjinskih prava Vlade Crne Gore, viši savjetnik za pravne poslove Gazmend Cuca i sekretar Orhan Šahmanović.

Skupština je donijela odluku da Hrvatsko nacionalno vijeće broji 17 članova, što je i Pravi­lima predviđeno. Četiri člana Vijeća su postala po funkciji i to: zastupnik u crnogorskom parlamentu Božo Nikolić, predsjednica parlamentarne stranke HGI Marija Vučinović, predsjednik odborničkog kluba HGI u tivatskom parla­mentu Miroslav Franović i predsjednik odborničkog kluba u kotorskom parlamentu Josip Gržetić.

Elektori na Skupštini su ima­li zadatak izabrati tajnim glaso­vanjem preostalih 13 članova Vijeća.

Na osnovu rezultata glasova­nja za članove Vijeća su izabra­ni: Zvonko Deković iz Donje Lastve, Mato Marović iz Tivta, Mato Krstović iz Tivta, dr. Miroslav Marić iz Herceg Nov­og, Vladimir Medović iz Bara, Ljerka Dragičević iz Budve, Nikola Čućić iz Kotora, Nenad Grgurević iz Kotora, dr. Ivan Ilić iz Kotora, Slavko Dabinović iz Kotora, Selma Krstović iz Tivta i Ljerka Sindik iz Tiv­ta.

Na prvoj konstitutivnoj sjed­nici Vijeća izabrati će se pred­sjednik i ostala rukovodna struktura, kao i usvojiti neop­hodna zakonska akta.

Početkom prosinca Vlada Cr­ne Gore je donijela Zakon o for­miranju Fonda za rad naciona­lnih savjeta- vijeća i proslijedila ga Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Sredstva Fonda se planiraju u visini 0,15 % od usvojenog Budžeta za 2008. godinu. Iz ovih sred­stava, pored financiranja Vije­ća, osiguravaju se značajna sredstva za financiranje aktiv­nosti nacionalnih zajednica ra­spisivanjem natječaja za kandidiranje projekata.

Tako je stigao dugo očekivani trenutak koji će manjinskim zajednicama omogućiti nor­malne uvjete za rad i djelova­nje.

Očekuje se u toku 2008. go­dine implementacija svih Zako­nom predviđenih regulativa u relevantne zakone, kao i Statu­te lokalnih zajednica, a tu se prvenstveno misli na četiri oblasti koje su nam Ustavom i Zakonom zagarantirane, a to su obrazovanje, informiranje, kultura i uporaba jezika.

Također očekujemo ponovo izglasavanje dva osporena članka Zakona o manjinskim pravima (članak 23 i 24 ), od strane Ustavnog Suda Crne Gore, koji principom afirmativne akcije omogućuju manjin­skim zajednicama određeni broj mandata u državnom i lo­kalnim parlamentima."

Autor teksta:

TRIPO SCHUBERT

Share/Save