REAGOVANJE: Zakon ne dopušta podizanje spomenika Puniši Račiću – nadležne su lokalna uprava i inspekcija

17/07/2017
Share/Save

Na pitanja koje je 13. i 14. jula 2017. godine više medija postavilo Vladi Crne Gore u vezi sa medijskim izvještajima o postavljanju spomen-ploče Puniši Račiću u području Andrijevice Ministarstvo kulture saopštava:

Navedeno spomen-obilježje nije podignuto u skladu sa odredbama Zakona o spomen-obilježjima („Sl. list CG“, br. 40 od 27. juna 2008, 40/11, 2/17; link: http://www.sluzbenilist.me/PravniAktDetalji.aspx?tag=%7B42E99767-F0D2-46C2-B620-ABF8E8DFD022%7D), odnosno u skladu sa Programom podizanja spomen-obilježja koji uz prethodnu saglasnost Ministarstva kulture donosi Skupština opštine Andrijevica.

U skladu sa članom 10 Zakona pomenutom licu nije dozvoljeno podizati spomen-obilježje.

U skladu sa članom 27 Zakona, organi lokalne uprave nadležni za poslove kulture i građevinarstva dužni su da spriječe bespravno podizanje spomen-obilježja, donošenjem rješenja o zabrani podizanja, odnosno rješenja o uklanjanju bespravno podignutog spomen-obilježja.

Poslove inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem Zakona o spomen-obilježjima i propisa donijetih na osnovu ovog Zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora preko inspekcije za zaštitu kultirnih dobara i kulturne baštine, a u skladu sa ovim zakonom i zakonom koji se uređuje inspekcijski nadzor.


Autor Ministarstvo kulture


PRILOG:

Zakon o spomen-obiljezjima

Zakon o upravnom postupku